ro    en    fr


  

Link-uri utile !

Președintele României
  • Guvernul României
  • Ministerul Afacerilor Intene
  • Schengen România
  • Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date
  • Structuri subordonate M.A.I.
  • Organizarea Jandarmeriei


Acte necesare angajării

      Actele si documentele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare a candidatilor pentru concursul de ocupare a posturilor vacante prin încadrare directa:

  °C.V.-ul (conform modelului care se obtine de la structura de resurse umane a unitatii);
  °documentele care sa ateste cel putin absolvirea studiilor impuse de cerintele postului vacant atât din punct de vedere al nivelului acestora, cât si al specializarii;
  ° copii ale urmatoarelor documente: act de identitate, certificat de naștere și carnet de munca;
  ° să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  ° documente de stare civilă în copie legalizata: certificatul de casatorie, certificatul de nastere pentru candidat, sotie/sot si fiecare copil, hotarâri judecatoresti privind starea civila;
  °autobiografia si tabel cu rudele candidatului (informatii despre modul de redactare se obtin de la structura de resurse umane a unitatii);
  ° cazierul judiciar pentru candidat;
  ° certificatul de examinare psihologica (verificarile privind starea psihica sunt efectuate de catre structurile de specialitate ale Ministerul Internelor si Reformei Administrative);
  ° fisa medicala tip încadrare în Ministerul Internelor si Reformei Administrative (tipizatul se obtine de la structura medicala a unitatii iar verificarile privind starea de sanatate sunt efectuate de catre structurile de specialitate ale Ministerul Internelor si Reformei Administrative);
  ° caracterizarea de la ultimul loc de munca (institutie de învatamânt sau unitate militara);
  ° declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptare a conditiilor de recrutare (model 1 ; model 2);
  ° trei fotografii tip buletin de identitate;
  ° doua fotografii 9 x 12 cm și patru fotografii 3/4;
  ° angajament (modelul se obtine de la structura de resurse umane a unitatii);
Selectați informațiile dorite
                                                ATENŢIE ! NU SE ADMIT DEROGĂRI DE LA NICIUN CRITERIU !

      Pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante candidaţii vor depune la compartimentul de resurse umane din cadrul unităţii care efectuează activitatea de recrutare documentele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare.